It's Re:Leased

Terms of Use

Allmänna Villkor – Terms of Use

Allmänna Villkor

Senast uppdaterad: 2018-08-07

Vad kul att du vill hyra kläder hos Re:Leased! Följande villkor gäller specifikt för kunder hos It’s Re:Leased. Läs igenom dem noga och hör av dig till oss om du har frågor.

Terms of Use found below. 


1. BAKGRUND

Detta avtal innehåller de villkor (hädanefter kallade ”villkor”)  som styr uthyrningen av produkter till kunden (hädanefter kallad ”du”, “kund” eller “kunden”) från It’s Re:Leased, org.nr 830521-XXXX (hädanefter kallad ”It’s Re:Leased”, ”vi” eller ”oss”), via webbplatsen www.itsreleased.com (hädanefter kallad ”webbplatsen”). Inga andra villkor skall ha någon kraft eller effekt. Du accepterar och bekräftar att du hyr produkterna och att ägandet av produkterna kvarstår hos It’s Re:Leased vid alla tidpunkter.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och revidera villkoren.


2. ALLMÄNT OM TJÄNSTEN

It’s Released erbjuder kunden möjlighet att hyra produkter. Beställningar kan endast göras av fysiska personer som är över arton (18) år eller innehar målsmans godkännande samt juridiska personer varvid representant för den juridiska personen skall kunna visa upp dokumentation som intygar att representanten har behörighet att teckna firman i den juridiska personen och binda denna i enlighet med villkoren.


3. BESTÄLLNING OCH BEKRÄFTELSE

Genom att du godkänner It’s Re:Leased’s köpvillkor samtidigt som du lägger din beställning uppstår ett bindande avtal mellan It’s Re:Leased och dig som kund. Om du inte vill följa detta avtal, vänligen avstå från att beställa och hyra de produkter som erbjuds. I samband med att du lägger din beställning accepterar du att du blir betalningsskyldig motsvarande orderns totalbelopp, samt eventuella påföljande kostnader, såsom förseningsavgifter.

När vi tagit emot din order skickas en orderbekräftelse per e-post till din registrerade e-postadress. Denna orderbekräftelse fungerar även som garantibevis efter fullt erlagd betalning.

It’s Re:Leased reserverar sig från avvikelse i leverans i de fall lagersaldo varit felaktigt vid tidpunkten för din order. Om vi av någon anledning inte kan leverera det du beställt kommer du att kontaktas och erbjudas möjligheten att justera eller annullera din order.


4. PRISER

Samtliga priser på It’s Re:Leased’s webbplats är inklusive 25% svensk moms. Vi reserverar oss för eventuella prisfel och prisjusteringar.

I hyrespriset ingår frakt- och tvättkostnad samt kostnad för mindre lagningar. Se “9 Dina åtaganden” för mer information.


5. BETALNING

Betalning av hyresbeloppet sker i samband med beställning hos It’s Released och hanteras via vår samarbetspartner Stripe (www.stripe.com). Betalning sker på webbplatsen med debet- eller kreditkort från Visa, MasterCard eller American Express. All data som hanteras i samband med betalning är krypterad.


6. LEVERANS

För att kunna hyra kläder hos It’s Re:Leased behöver din leverens-adress vara i Stockholm eller Storstockholm. Du kommer att bli kontaktad av en representant från oss för att boka in ett tillfälle som passar dig för leverans av varorna. Du kommer få dina varor två dagar efter att du beställt dem, och det är från den dagen din hyresperiod räknas.

Samma sak gäller för upphämtning av varorna när hyresperioden är slut. Varorna levereras till dig i en klädpåse som du också använder för att returnera dem vid hyresperiodens slut. Du kommer bli kontaktad av en representant från oss som kommer att hämta upp dem.


7. ÅNGERRÄTT OCH RETUR

Om du av någon anledning är missnöjd med din leverans, t.ex pga att plagget inte passar eller inte stämde överens med dina förväntningar så är du välkommen att höra av dig till oss så hittar vi en lösning. Skicka ett mail till “info@itsreleased.com” så hjälper vi dig.


8. SÄKERHET

It’s Re:Leased vill att du som kund ska känna dig trygg med att handla och dela dina personuppgifter med oss. Vi använder oss av sk. säkra sidor där personuppgifter och annan information överförs och vid betalningar, vilket du kan se genom att webbadressen startar med ”https://”.

Läs mer om hur dina personuppgifter hanteras i ”10 Personuppgifter”.


9. DINA ÅTAGANDEN

9.1 Användning av produkter

Vi älskar de kläder vi köper in till It’s Re:Leased och vill att de ska få leva ett långt och lyckligt liv. Därför är det viktigt att du behandlar dem med omsorg (men såklart utan att vara rädd för att använda dem) och returnerar dem i så nära de skick du fick dem i som möjligt.

De kläder vi har i vårt sortiment är menade att hålla länge, att tvättas när de blir smutsiga och lagas när de blir slitna, det är en självklarhet för oss. Sådant mindre slitage behöver du inte oroa dig för, och det kommer aldrig innebära någon extra kostnad för dig.

9.2 Ersättning av skadat eller borttappat plagg

Om ett plagg försvinner, eller förstörs på ett sådant sätt att vi inte kan reparera det & därför inte hyra ut det igen kommer du bli ersättningsskyldig. Du kommer då få köpa plagget utav oss motsvarande dess uthyrningsvärde för 3 månader . Du är helt ansvarig för förlust, förstörelse eller skada på produkter på grund av stöld, försvinnande, brand, fläckar eller någon annan orsak, annat än normalt slitage.

9.3 Förseningsavgifter

Vid avslutad hyresperiod skall de plagg som du har kvar vara oss tillhanda senast 2 dagar efter hyresperiodens slut. För varje dag efter sista återlämningsdatum debiteras du 100 kr i förseningsavgift. Är plaggen fortfarande inte oss tillhanda 30 dagar efter sista återlämningsdatum betraktas återlämningen som utebliven och du blir ersättningsskyldig ett belopp motsvarande plaggens inköpspris inklusive föregående förseningsavgifter. Dessa avgifter debiteras direkt från ditt konto.

9.4 Insamling

Om du inte betalar det belopp som du är skyldig oss vid förfall, kan vi införa förfaranden för insamling. Du samtycker till att betala kostnaderna för insamling, inklusive, utan begränsning rimliga advokatkostnader.

9.5 Borttagning

Vi förbehåller oss rätten att säga upp din rätt att hyra produkter hos It’s Re:Leased när som helst i händelse av ditt brott mot detta avtal eller utan anledning eller någon annan orsak i vår bedömning.

9.6 E-post

Vi kommer att använda inställningar och beställningar du lämnar på vår webbplats för att skicka e-post och andra marknadsföringsmaterial. Du kan välja att inte ta emot dessa e-postmeddelanden genom att klicka på länkarna längst ner på dessa e-postmeddelanden när det finns.


10. PERSONUPPGIFTER

När du hyr kläder hos It’s Re:Leased behöver vi spara en del personuppgifter för att kunna genomföra en leverans till dig. Personuppgifter är information vilken direkt eller indirekt kan hänföras till en person, exempelvis namn och adress. Kontaktuppgifter till It’s Re:Leased finner du längst ner i denna information.

Genom att acceptera villkoren samtycker du till att It’s Re:Leased behandlar

  • kontaktuppgifter såsom namn, e-post och adress

  • betalningsuppgifter såsom betal- eller kreditkort

It’s Re:Leased kan komma att använda, sammanställa, bearbeta och analysera den information som beskrivits ovan för att administrera din order, för att analysera ditt användande samt för att uppfylla skyldigheter enligt lag eller förordning.

Kontaktuppgifter används för att administrera och leverera din order. Betalningsuppgifter används för att kunna ta emot betalning för din order.

Du som kund har rätt att, utan kostnad, få information och registerutdrag om den behandling av personuppgifter som It’s Re:Leased utför avseende dig som kund. Du har även rätt att begära korrigering, radering eller blockering av personuppgifter som är felaktiga.

Vi använder oss av tjänsten Booqable för att hantera alla ordrar och kontaktuppgifter.

Vi delar dina personuppgifter med:

  • Polisen vid utredning av brott.

  • Stripe, Inc för betalningslösning (via Booqable).

Har du frågor eller invändningar om hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta:

E-mail: hello@itsreleased.com 

Telefon: +46 733 88 86 05

Adress: Götgatan 35, 116 21 STOCKHOLM


11. FORCE MAJEURE

Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som It’s Re:Leased inte råder över och som förhindrar It’s Re:Leased att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar It’s Re:Leased från fullgörelse av dess skyldigheter. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under tillfredsställande förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse.


12. TVISTER

Tvist avseende dessa villkor skall avgöras enligt svensk lag, av svensk domstol.


13. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Om annat inte anges i dessa villkor, äger It’s Re:Leased, eller It’s Re:Leased’s licensgivare, samtliga immateriella och andra rättigheter, inklusive upphovsrätt och rättigheter till varumärke och know-how.


14. Övrigt

Om någon bestämmelse i dessa villkor bedöms vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar av någon annan anledning så skall sådan bestämmelse anses vara utelämnad och skall inte påverka giltigheten eller verkställigheten av någon av de återstående bestämmelserna i villkoren.

Dessa villkor utgör hela avtalet mellan It’s Re:Leased och kunden avseende hyrandet och användandet av produkter hos It’s Re:Leased, och ersätter alla tidigare avtal och utfästelser med avseende på detta.

 
 

Terms of Use
 

Last updated: 2018-08-07

We're so happy you want to rent your wardrobe with It's Re: Leased! The following terms and conditions apply specifically to customers at It's Re:Leased. Please read them carefully and contact us if you have questions.1. BACKGROUND
This agreement contains the terms (hereinafter referred to as "Terms") that govern the leasing of products to the Customer (hereinafter referred to as "You", "Customer" or "Customer") from It's Re: Leased, Corporate Identification Number 830521-XXXX (hereinafter referred to as " It's Re: Leased "," we "or" us "), via the website www.itsreleased.com (hereinafter referred to as" the website "). No other conditions shall have any force or effect. You acknowledge and confirm that you hire the products and that the ownership of the products remains with It's Re: Leased at all times.

We reserve the right to update and revise the terms.2. GENERAL ON THE SERVICE
It's Released offers the customer the opportunity to rent products. Orders may only be made by natural persons who are over the age of 18 years or hold the goalkeeper's approval and legal persons, with the representative of that legal person able to demonstrate evidence certifying that the representative has the right to sign the business of the legal person and bind it in in accordance with the terms and conditions.3. ORDER AND CONFIRMATION
By agreeing to It's Re: Leased's terms of purchase while placing your order, a binding agreement is concluded between It's Re: Leased and you as a customer. If you do not want to comply with this agreement, please refrain from ordering and renting the products offered. When you place your order, you accept that you will be liable to pay the total amount of the order, as well as any subsequent costs, such as late payment.

Once we receive your order, an order confirmation will be sent by e-mail to your registered e-mail address. This order confirmation also works as a guarantee certificate after full payment.

It's Re: Leased reserves a non-delivery balance in case inventory balance was incorrect at the time of your order. If for some reason we can not deliver what you ordered, you will be contacted and offered the opportunity to adjust or cancel your order.4. PRICES
All prices on It's Re: Leased's website include 25% Swedish VAT. We reserve ourselves for possible price errors and price adjustments.

The rental price includes freight and laundry costs as well as the cost of small warehouses. See "8 Your Commitments" for more information.5. PAYMENT
Payment of the rental amount takes place in connection with the order at It's Released and is handled via our partner Stripe (www.stripe.com). Payment is made on the website by debit or credit card from Visa, MasterCard or American Express. All data processed in connection with payment is encrypted.6. DELIVERY
To rent clothes at It's Re: Leased, your delivery address needs to be in Stockholm or Greater Stockholm. You will be contacted by a representative from us to book an opportunity that suits you for delivery of the goods. You will receive your goods two days after you order them, and it is from the day your rental period is counted.

The same applies to pickup of the goods when the rental period is over. The goods are delivered to you in a clothes bag that you also use to return them at the end of the rental period. You will be contacted by a representative from us who will pick them up.7. TERRITORY AND RETURN
If for some reason you are dissatisfied with your delivery, for example because the garment does not fit or does not match your expectations, please feel free to contact us and we will find a solution. Send an email to "info@itsreleased.com" and we will assist you.8. SECURITY
It's Re: Leased wants you as a customer to feel safe to shop and share your personal information with us. We use sk. Safe pages where personal information and other information is transferred and on payments, as you can see by starting the URL with "https: //".

Read more about how your personal information is handled in "10 Personal Information".9. YOUR COMMITMENTS
9.1 Use of products
We love the clothes we buy into It's Re: Leased and want them to live a long and happy life. Therefore, it is important that you treat them with care (but of course without fear of using them) and return them as closely as possible to the condition you received them.

The clothes we have in our range are meant to last for a long time, being washed when they get dirty and made when they get worn out, that's obvious to us. Such less wear and tear you do not have to worry about, and it will never incur any additional cost to you.

9.2 Replacement of damaged or lost garments
If a garment disappears or is destroyed in such a way that we can not repair it & therefore do not rent it again you will be liable. You will then buy the garment from us corresponding to its rental value for 3 months. You are completely responsible for loss, destruction or damage to products due 

to theft, disappearance, fire, stains or any other cause other than normal wear and tear.

9.3 Delay fees
At the end of the rental period, the items you have left must be delivered to us no later than 2 days after the end of the rental period. For each day after the last return date, you will be charged $ 100 in late payment. If the garment is still not available to us 30 days after the last return date, the return is deemed to be non-existent and you will be liable for payment of an amount corresponding to the plagge purchase price including the previous delay fees. These fees are charged directly from your account.

9.4 Collection
If you do not pay the amount you owe in due course, we may introduce collection procedures. You agree to pay the costs of collection, including without limitation reasonable attorney fees.

9.5 Removal
We reserve the right to terminate your right to lease products at It's Re: Leased at any time in the event of your breach of this agreement or for no reason or any other reason in our assessment.

9.6 Email
We will use the settings and orders you provide on our site to send email and other promotional materials. You can choose not to receive these emails by clicking the links at the bottom of these emails when there are.
 


10. PERSONAL DATA
When you rent clothes at It's Re: Leased, we need to save some personal information in order to carry out a delivery to you. Personal data is information that can be directly or indirectly attributed to a person, such as name and address. Contact Information for It's Re: Leased can be found at the bottom of this information.

By accepting the terms, you agree that It's Re: Leased is processing
contact details such as name, email and address
Payment information such as payment or credit card

It's Re: Leased may use, compile, process and analyze the information described above to administer your order, to analyze your use, and to comply with statutory or regulatory obligations.

Contact information is used to administer and deliver your order. Payment information is used to receive payment for your order.

You as a customer have the right, free of charge, to receive information and records regarding the processing of personal data that It's Re: Leased performs as regards you as a customer. You also have the right to request correction, deletion or blocking of personal information that is incorrect.

We use the Booqable service to handle all orders and contact information.
We share your personal information with:
Police in investigating crimes.
Stripe, Inc for payment solution (via Booqable).

If you have questions or concerns about how we handle your personal information, please contact:
Email: hello@itsreleased.com
Phone: +46 733 88 86 05
Address: Götgatan 35, 116 21 STOCKHOLM
 


11. FORCE MAJEURE
Force Majeure such as war, extensive labor dispute, blockade, fire, environmental disaster, serious contagion or other circumstance that It's Re: Leased does not prevail and that prevents it's Re: Leased to fulfill its contractual obligations frees It's Re: Leased from fulfillment of its obligations. Such exemption applies, provided that the business can not be operated under satisfactory conditions. The counterparty shall be notified immediately if there are circumstances that may lead to the application of this provision.12. DISPUTES
Disputes concerning these conditions shall be settled under Swedish law, by the Swedish court.13. IMMATERIAL RIGHTS
Unless otherwise specified in these terms, It's Re: Leased, or It's Re: Leased's licensor, owns all intellectual and other rights, including copyright and trademark rights and know-how.14. Other
If any provision in these terms is deemed to be illegal, invalid or unenforceable for any other reason, such provision shall be deemed to be omitted and shall not affect the validity or enforcement of any of the remaining provisions of the Terms.

These terms and conditions constitute the entire agreement between It's Re: Leased and the Customer in respect of the lease and use of Products at It's Re: Leased, and supersedes all prior agreements and commitments regarding this.